بازدید مدیر عامل مرکز خیریه امدادگران عاشورا

جناب آقای نصراله فتحیان، مدیر عامل مرکز خیریه امداد گران عاشورا به همراه جمعی از مدیران آن مجموعه در روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۵/۳۱ در این مرکز حضور به عمل آوردند. طی بازدید از بخش های دیالیز و دندانپزشکی این مجموعه  که با میزبانی رئیس هیئت مدیره جناب آقای سید حسین لسان و مدیریت مرکز جناب آقای منصوری انجام گردید؛ قرار بر تهیه و امضای  تفاهم نامه جهت همکاری این دو مرکز صورت  گرفت.

Call Now Button